İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

İşyeri Kapatma Kararları ve İptali Kulaçoğlu Hukuk Bürosu

MADDE 117- (1) Şüphelinin veya sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin eldeedilebilmesi amacıyla, diğer bir kişinin de üstü, eşyası, konutu, işyeri veyaona ait diğer yerler aranabilir. (3) Hükümlülük hâlinde güvence 113 üncü maddenin birinci fıkrasının (b)bendinde yer alan hükümlere göre kullanılır, fazlası geri verilir. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararlarıngiderilmesi ve eski hâle getirme; şüpheli veya sanık nafaka borçlarınıödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka borçları. (3) 109 uncu madde ile bu madde hükümleri, gerekli görüldüğünde, görevlive yetkili diğer yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin heraşamasında uygulanır. F) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve birdefada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteğiüzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak. (2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanınartık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbestbırakır. (2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi ençok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir;uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. – (1) Şüpheli veya sanık yakalandığında, gözaltına alındığında veyagözaltı süresi uzatıldığında, Cumhuriyet savcısının emriyle bir yakınına veyabelirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir. (5) Birinci fıkraya göre yakalanıp kolluğa teslim edilen veya ikincifıkra uyarınca görevlilerce yakalanan kişi, düzenlenecek soruşturma belgesiylebirlikte hemen Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. – (1) Zehirlenme şüphesi olan hâllerde organlardan parça alınırken,görünen şekli ile organın tahribatı tanımlanır.

Federasyon ve konfederasyonlar, merkezlerinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, federasyon ve konfederasyon kuruluş bildirimleri ile onaylı tüzükleri yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Şube kuruluş bildirimi ve eklerinin incelenmesinde, sonucun kuruculara bildirilmesinde derneklere ilişkin hükümler uygulanır. Şube, şube merkezinin bulunduğu yerin il dernekler müdürlüğünce kütüğe kaydedilir. Ayrıca, şube kuruluş bildirimi yedi gün içinde il dernekler müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. Fıkrasında, suça konu maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, … Son günlerde; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun özellikle barolarda ve Türkiye Barolar Birliği’nde yapılacak seçimleri ilgilendiren hükümlerinin değiştirileceğine, hatta Avukatlık Kanunu’nun tümü ile yenileceğine dair haberlerin çıktığı görülmektedir.

(2) Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde davanın düşmesine karar verilir. (5) Uzlaştırıcı, başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz güniçinde uzlaşmayı sonuçlandırır. Cumhuriyet savcısı bir defaya mahsus olmaküzere bu süreyi otuz gün daha uzatabilir. B) Sanık sayısının çok fazla olması durumunda, sanıkların bir kısmınınduruşmanın bazı oturumları ile ilgileri bulunmuyor ise duruşmanın buoturumlarının, yokluklarında yapılmasına mahkemece karar verilebilir. Ancak, busanıkların yokluklarında yapılan oturumlarda kendilerini etkileyen bir hâlortaya çıktığı takdirde buna ilişkin söz ve işlerin esaslı noktaları sonrakioturumlarda kendilerine bildirilir. (6) Mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmaklayükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğadüşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan malvarlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulmasıkonusunda kayyıma izin verir. (2) Sanık, hapis cezası ile mahkûm olur veya kaçmak hazırlığında bulunurveya güvence belgesinin bağlı olduğu koşullara uymazsa belgenin hükmü kalmaz. (4) Bu işlemler sırasında sanığın müdafii veya kanunî temsilcisi veyaeşi hazır bulunabilir.

[49] GSGM döneminde, Şubat 2006 itibariyle, futbol branşı dışında, kulüp sayısı 7 bine yaklaşmış, lisanslı ve faal kulüp ferdi sporcu sayısı ile sporcu kartlı sporcu sayısı toplamı ise 1 milyon 200 bini aşmıştır. [43] BTGM’nin ilk Genel Müdürü, aynı zamanda emekli bir general olan Cemal Tahir TANER olmuştur. [40] Türk sporunun ilk kuruluşu olan TİCİ döneminde kulüp sayısı 16, sporcu sayısı da 827 iken, faaliyet gösterdiği 1936 yılına kadar kulüp sayısı 173’e, sporcu sayısı da 10 bin 75’e yükselmiştir. Veri günlüğü internet sitemizin sizin için daha kullanışlı hale getirilebilmesi amacıyla istatistiki bilgi sağlamak için kullanılmakta olup, takiben derhal silinir. Kulaçoğlu Hukuk Bürosu olarak internet sitemizi kullandığınız süreçte gizliliğinize ve güvenliğinize büyük önem veriyoruz. İnternet sitemiz sizlere mümkün olan en iyi deneyimi sunmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere sınırlı ölçüde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret edilen internet bahsegel giriş adresi tarafından kullanmakta olunan cihazlara, bilgisayarlara internet sitesi sunucuları aracılığıyla depolanan küçük metin dosyalarıdır. Kabahatler Kanunu’nun ilgili düzenlemeleri gereği genel itiraz mercii Sulh Ceza Hakimliği’dir. Nitekim açıkça belediyeye yetki veren bir ibareye de yer verilmemiştir.

B) Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, hükme esas alınan vereddedilen delillerin belirtilmesi; bu kapsamda dosya içerisinde bulunan vehukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi. (10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararıkanun yolu bakımından hüküm sayılır. (8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya dasoruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılmasıhallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veyakovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüzgerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararıverilir. (3) Tutuklu sanığın çağrılması duruşma gününün tebliği suretiyleyapılır. Sanıktan duruşmada kendisini savunmak için bir istemde bulunupbulunmayacağı ve bulunacaksa neden ibaret olduğunu bildirmesi istenir; müdafiide sanıkla birlikte davet olunur. Bu işlem, tutuklunun bulunduğu ceza infazkurumunda cezaevi kâtibi veya bu işle görevlendirilen personel yanınagetirilerek tutanak tutulmak suretiyle yapılır. (3) Üst sınırı en az beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayıyapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır.

  • (2) Şüpheli veya sanığa soruşturmanın veya kovuşturmanın sonaerdirileceği tarihe kadar, yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadelitaahhütlü mektupla önceden verdiği adreslerdeki her türlü değişiklikleribildirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket etmediğinde, öncedenbildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir.
  • (5) Listelere kaydedilen bilirkişiler, bilirkişilik bölge kurulu veya bulunduğu yer il adlî yargı adalet komisyonuhuzurunda “Görevimi adalete bağlı kalarak, bilim ve fenne uygun olarak, tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum vevicdanım üzerine yemin ederim.” sözlerini tekrarlayarak yemin ederler.

Ayrıca özellikle vakıflar ve miras hukuku konusunda 1926 yılında Medeni Kanunun kabulünden önceki döneme ait ve günümüzde devam eden davalarda Osmanlı hukuku ilkeleri uygulandığı için bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlandırılmaktadır. 1982 Türk Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini, Anayasa Yargısını ve Anayasanın değiştirilmesi usulünü öğretmektir. İşbu Koşullar, kanunen yasaklanmadıkça hiçbir sorumluluğu kapsam dışı bırakmaz. İşbu Koşullarda yer alan veya belirtilen herhangi bir hükmün yürürlükteki herhangi bir zorunlu uluslararası sözleşmeye, yerel yasalara, hükümet düzenlemelerine, emirler veya şartlara aykırı olması durumunda, söz konusu hüküm izin verilen azami ölçüde sınırlandırılacak ve TNT ve Gönderen arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. Herhangi bir hükmün geçersiz veya uygulanamaz olması bu Koşulların diğer bölümlerinin geçerliliğini etkilemez. 24.7 Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın, yerel denetleyici kuruluşun veya benzeri bir devlet makamının 24. Bölümde ve/veya SCC’lerde yer alan Koşullardan herhangi birinin Kişisel Verilerin EEA veya İsviçre dışında devirlerini sağlama konusunda yasal bir yöntem olmadığını veya bundan böyle yasal bir yöntem olmayacağını belirlemesi halinde, taraflar ilgili aktarımları yasalara uygun bir şekilde sağlamak için, iyi niyet çerçevesinde, alternatif bir yöntem hakkında görüşecektir. TFF Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurul tarafından seçilecek mali konularda ihtisas sahibi beş asıl ve aynı nitelikteki beş yedek üyeden teşekkül etmektedir. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul tarafından kabul edilen Talimat’a uygun olarak TFF’nin mali işlemlerini Genel Kurul adına denetlemekle görevlidir ve gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan mali tabloları içeren yıllık denetleme raporunu Genel Kurul’un onayına sunmaktadır. Denetleme raporunda, ayrıca, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlara uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilmektedir.

(1) Bulunduğu yer bilinmeyen veya yurt dışında bulunup da yetkili mahkeme önüne getirilemeyen veyagetirilmesi uygun bulunmayan sanık gaip sayılır. (3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesinden sonra davaya katılma isteminin uygun olupolmadığına karar verilir. (1) Mağdur ile şikâyetçi, Cumhuriyet savcısı veya mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrıkâğıdı ile çağırılıp dinlenir. (3) Hükmün gerekçesi ve varsa karşı oy gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geçonbeş gün içinde dava dosyasına konulur. C) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir. (3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde, 223 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarındabelirtilen hallerden hangisine dayanıldığının gösterilmesi gerekir. (1) Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir. (1) Naip veya istinabe yoluyla sorgusu yapılan sanığa ait sorgu tutanakları, naip veya istinabe yoluyladinlenen tanığın ifade tutanakları ile muayene ve keşif tutanakları gibi delil olarak kullanılacak belgeler ve diğer yazılar, adlîsicil özetleri ve sanığın kişisel ve ekonomik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler, duruşmada anlatılır.

Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir. (2) Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir. Birden çokbilirkişi atanmasına ilişkin istemler reddedildiğinde de aynı biçimde karar verilir. (4) Üçüncü fıkra hükmünün uygulanması suretiyle elde edilen ses ve görüntü kayıtları, sadece ceza muhakemesindekullanılır. (2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekindiğinde, merci çekinmenin uygun olupolmadığına karar verir.

Hasta hakları gözetilerek hastanın ses ve görüntü kaydı izinsiz alınmamalıdır. Araştırmaları destekleyen kuruluşlar açıkça belirtilmeli, bilimsel kanıta dayalı olmayan tanı ve tedavi yöntemlerine haberlerde yer verilmemelidir. Asıl üyeler aynı dönemde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Balotaj Kurulu’ndan yalnız birinde görev alabilirler. Basım Yayın Komisyonu, TGC ve bağlı kuruluşlarına iletilecek basım ve yayın taleplerini inceler, Yönetim Kurulu’na rapor verir. Disiplin soruşturması Yönetim Kurulu tarafından verilen bir kararla başlatılır. Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından gönderilen disiplin soruşturmaları ile Cemiyet üyeleri arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıklar, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ile meslek onur ve saygınlığına ve Tüzüğe aykırı tutum ve davranışları inceler ve durumu Yönetim Kuruluna bildirir. Denetim Kurulu en az iki üye ile görev yapar ve iki oyla karar verir. Madde 12 – Cemiyet üyeliğinden çıkarılanlarla kendisi ayrılanlar bütün haklarını yitirmiş olurlar. Üyelikten çıkarılanlarla istifa edenler ayrılma tarihlerine kadar var olan ve gerçekleşen her türlü borçlarını ödemek zorundadırlar. Üyelikten kendisi ayrılanların ya da çıkarılanların kazanılmış hak ve alacakları Cemiyete kalır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *